Info
 

Bush-doktrinen

Citater på dansk fra National Security Strategy

Se her
den fulde tekst på engelsk

Indledning
Oversat i sin helhed

De store kampe i det tyvende århundrede mellem frihed og totalitarianisme endte med en afgjort sejr for frihedens kræfter -- og en eneste bæredygtig model for national succes: frihed, demokrati og frit initiativ. I det enogtyvende århundrede vil kun nationer, der i fællesskab er engagerede i at beskytte grundlæggende menneskerettigheder, og i at garantere politisk og økonomisk frihed, være i stand til at udløse deres befolkningers potentiale og sikre deres fremtidige velstand. Mennesker overalt ønsker at sige, hvad de tænker; vælge, hvem der skal regere dem; dyrke, som de ønsker; uddanne deres børn --- mænd og kvinder; besidde ejendom; og nyde frugterne af deres arbejde. Disse frihedsrettigheder er rigtige og sande for alle i ethvert samfund --- og pligten til at beskytte disse værdier imod deres fjender er et fælles anliggende for frihedselskende mennesker over hele jorden og til alle tider.

I dag nyder de Forenede Stater en situation kendetegnet ved militær styrke uden sidestykke og stor økonomisk og politisk indflydelse. I overensstemmelse med vor arv og principper bruger vi ikke vor styrke til at presse ensidige fordele igennem. Vi prøver i stedet at skabe en magtbalance, der fremmer menneskelig frihed: vilkår hvorunder alle lande og alle samfund selv kan vælge de goder og udfordringer, der er forbundet med politisk og økonomisk frihed. Ved at gøre verden sikrere giver vi verdens befolkning mulighed for at forbedre deres egen tilværelse. Vi vil forsvare denne retfærdige fred imod trusler fra terrorister og tyranner. Vi vil bevare freden ved at opbygge gode relationer de store magter imellem. Vi vil udvide freden ved at opmuntre frie og åbne samfund på alle kontinenter.

At forsvare vort land imod dets fjender er den føderale regerings første og mest fundamentale engagement. Idag er denne opgave dramatisk ændret. Fjender i fortiden var nødt til at have store hære og stor industriel kapacitet for at true Amerika. Nu kan et skyggeagtigt netværk af enkeltindivider bringe stort kaos og
lidelse til vore kyster for mindre end det koster at købe en enkelt krigstank. Terrorister er organiseret med henblik på at gennemtrænge åbne samfund og vende moderne teknologis kræfter imod os.

For at bekæmpe denne trussel må vi gøre brug af alle redskaber i vort arsenal --- fra bedre hjemmeforsvar og håndhævelse af loven til efterretningsvæsen og blokering af terrorist finansiering. Krigen imod terrorister med global rækkevidde er et globalt projekt af ubestemt varighed. Amerika vil hjælpe lande, der har brug for vor hjælp med at bekæmpe terror. Og Amerika vil gøre de lande ansvarlige, der går på kompromis med terror.-- fordi terrorismens allierede er civilisationens fjender. De Forenede Stater og lande, der samarbejder med os, må ikke tillade terrorister at udvikle nye baser. Sammen vil vi hele tiden søge at nægte dem fristeder.

Den største fare, vor nation er stillet overfor, skal søges i krydsfeltet mellem radikalisme og teknologi. Vore fjender har åbent erklæret, at de søger masseødelæggelsesvåben, og der er vidnesbyrd om, at de gør dette målbevidst. De Forenede Stater vil ikke tillade disse bestræbelser at lykkes. Vi vil opbygge forsvar imod ballistiske missiler og andre afskydningsmidler. Vi vil samarbejde med andre nationer om at nægte, inddæmme og beskære vore fjenders bestræbelser på at erhverve sig farlige teknologier. Og, som et udtryk for sund fornuft og selvforsvar vil Amerika handle imod sådanne opdukkende trusler før de er fuldt udfoldede. Vi kan ikke forsvare Amerika og vore venner ved at håbe på det bedste. Så vi må være forberedet på at nedkæmpe vore fjenders planer under brug af de bedste efteretninger og gå velovervejet og besindigt frem. Historien vil dømme dem nådesløst, som indså denne kommende fare, men undlod at handle. I den nye verden, som vi er gået ind i, er den eneste vej til sikkerhed handlingens vej.

Ligesom vi forsvarer freden, vil vi også udnytte fordelene ved en historisk mulighed for at bevare freden. Idag har det internationale samfund de bedste muligheder siden nationalstatens opståen i det syttende århundrede for at bygge en verden, hvor store magter konkurrerer fredeligt i stedet for konstant at forberede sig på krig. I dag befinder verdens store magter sig på samme side --- forenet af den fælles fare for terrorist vold og kaos. De Forenede Stater vil bygge på disse fælles interesser i at fremme global sikkerhed. Rusland er midt i en håbefuld overgang, det satser på sin demokratiske fremtid som partner i krigen imod terror. Kinesiske ledere er ved at opdage, at økonomisk frihed er den eneste kilde til national velstand. I tide vil de opdage, at social og politisk frihed er den eneste kilde til national storhed.

Amerika vil opmuntre fremme af demokrati og økonomisk åbenhed i begge nationer, fordi disse er de bedste grundlag for indenrigsk stabilitet og international orden. Vi vil på det kraftigste modvirke aggression fra andre store magter --- lige som vi hilser deres fredelige stræben efter velstand, handel og kulturel fremgang velkommen.

Endelig vil de Forenede Stater bruge dette mulighedernes øjeblik til at udvide frihedens velsignelser over hele jorden. Vi vil aktivt arbejde for at bringe håb om demokrati, udvikling, frie markeder og fri handel ud til alle verdenshjørner. Begivenhederne d. 11 sept. 2001 lærte os, at svage stater som Afghanistan kan udgøre en ligeså stor fare for vore nationale interesser som stærke stater. Fattigdom gør ikke folk til terrorister og mordere. Alligevel kan fattigdom, svage institutioner og korruption gøre svage stater sårbare overfor terroristnætværk og narkokarteller indenfor deres grænser.

De Forenede Stater vil stå side om side med alle nationer, der er besluttede på at bygge en bedre fremtid ved at søge frihedens belønninger for deres befolkninger. Fri handel og frie markeder har bevist deres evne til at løfte hele samfund ud af fattigdom --- så de Forenede Stater vil arbejde med enkelte nationer, hele regioner og hele det globale handelsfællesskab til at opbygge en verden, der handler i frihed og derfor vokser i velstand. De Forenede Stater vil levere større udviklingsbistand gennem the New Milleneum Challenge Account til lande, der regerer retfærdigt, investerer i deres befolkninger og opmuntrer økonomisk frihed. Vi vil også fortsætte med at lede verden i dens bestræbelser på at reducere den forfærdelige pris, som AIDS og andre infektionssygdomme indebærer.

Ved at opbygge en magtbalance, der fremmer frihed, er de Forenede Stater ledet af den overbevisning, at alle lande har vigtige forpligtelser. Lande, der nyder frihed, må aktivt bekæmpe terror. Lande, der er afhængige af international stabilitet, må bidrage til at forhindre spredningen af massedestruktionsvåben. Lande, der søger international bistand, må regere sig selv klogt, således at bistand bruges godt. Hvis frihed skal trives må ansvarlighed forventes og kræves.

Vi ledes også af den overbevisning, at ingen nation kan bygge en sikrere og bedre verden alene. Alliancer og multilaterale institutioner kan forøge frihedselskende nationers styrke. De Forenede Stater er engagerede i varige institutioner som FN, WTO, OAS og NATO såvel som andre varige alliancer. Koalitioner af de villige kan øge disse permanente institutioner.Under alle omstændigheder må internationale forpligtelser tages alvorligt. De bør ikke varetages symbolsk to samle støtte til et ideal, uden at fremme dets opnåelse.

Frihed er det indiskutable krav for menneskelig værdighed, alle menneskers fødselret --- i alle civilisationer. Gennem historien har frihed været truet af krig og terror, den har været udfordret af de kolliderende magtfulde staters viljer og tyranners onde designs; og den har været prøvet af udbredt fattigdom og sygdom. I dag holder menneskeheden muligheden for yderligere friheds triumf over alle disse fjender i sine hænder. De Forenede Stater hilser vort ansvar for at lede denne store mission velkommen.

Vore mål på vejen til fremgang er klare: politisk og økonomisk frihed, fredelige relationer med andre stater og respekt for menneskelig værdighed.

Og denne vej er ikke Amerika´s alene. Den er åben for alle.
For at opnå disse mål vil de Forenede Stater:

kæmpe for stræben efter menneskelig værdighed;

styrke alliancer til nedkæmpelse af global terrorisme og arbejde for at hindre angreb imod os og vore venner;

arbejde med andre for at uskadeliggøre regionale konflikter;

forhindre vore fjender i at true os, vore allierede og vore venner med massedestruktionsvåben;

indvarsle en ny æra af global økonomisk vækst gennem frie markeder og fri handel;

udvide udviklingens kreds ved at åbne samfund og opbygge demokratiske infrastrukturer;

udvikle dagsordner for kooperativ handling med andre globale magters hovedcentre; og

at møde det enogtyvende århundredes udfordringer og muligheder....

Indledning slut
Overs. Hans Pendrup

Pluk fra resten af teksten

"Det 20. århundredes store kampe mellem frihed og totalitarisme endte med en afgørende sejr for frihedens kræfter - - og en enkelt og bestandig model for national succes: frihed, demokrati og fri foretagsomhed ('free enterprise')"

"I dag har USA en position med en militær styrke uden sidestykke og stor økonomisk og politisk indflydelse . . . Ved at gøre verden mere sikker, tillader vi verdens folk at forbedre deres egne liv. Vi vil forsvare denne retfærdige fred mos trusler fra terrorister og tyranner. Vi vil bevare freden ved at bygge gode forbindelser mellem stormagterne. Vi vil udvide freden ved at opmuntre til fri og åbne samfund på alle kontinenter."

"Krigen mod verdensomspændende terrorister er et globalt forehavende af ubestemt varighed. Amerika vil hjælpe nationer som har behov for vores assistance med at bekæmpe terror. Og Amerika vil drage nationer, som er kompromitterede af terror, til regnskab - fordi terrorens allierede er civilisationens fjender."

"Dette er også en mulighedernes tid for Amerika. Vi vil arbejde for at omsætte dette moment med indflydelse til årtier med fred, velstand og frihed. USA's nationale sikkerhedsstrategi vil være baseret på en distinkt amerikansk internationalisme, der afspejler foreningen af vores værdier og vores nationale interesser".

"Krigen mod global terrorisme er forskellig fra enhver anden krig i vores historie. Den vil blive udkæmpet på mange fronter imod en særlig flygtig fjende over en udstrakt tidshorisont. Fremskridt vil komme ved en stadig ophobning af succes'er - nogle synlige, andre usynlige."

"Nye dødelige udfordringer er kommet fra slyngelstater og terrorister. Ingen af disse nutidige trusler matcher den rene ødelæggelseskraft, som Sovjetunionen rettede mod os. Men disse nye modstanderes natur og motiver og deres opsathed på at opnå ødelæggelseskræfter, som hidtil har været forbeholdt verdens stærkeste stater, og den større sandsynlighed for, at de vil benytte masseødelæggelsesvåben imod os, gør nutidens sikkerhedssituation mere kompleks og farlig."

"USA har længe forbeholdt sig muligheden af forebyggelsesslag for at imødegå en betydelig trussel mod vores nationale sikkerhed. Jo større truslen er, jo større er risikoen ved passivitet - og jo mere presserende bliver det at tage forebyggende skridt for at forsvare os, selvom der råder usikkerhed om tid og sted for fjendens angreb. For at forebygge eller forhindre sådanne fjendtlige handlinger fra vore modstanderes side, vil USA om nødvendigt handle forebyggende."

"En stærk verdensøkonomi øger vores nationale sikkerhed ved at fremme velstand og frihed i resten af verden. (…) Vi vil fremme økonomisk vækst og økonomisk frihed udenfor USA's kyster."

"Tiden er kommet til at genbekræfte den amerikanske militærmagts afgørende rolle. Vi må opbygge og bevare vores forsvarsevne uden at kunne udfordres. Vores militærs topprioritet er at forsvare USA. For at gøre dette effektivt må vores militær
* sikre vores allierede og venner
* afskrække fra fremtidig militær konkurrence
* afværge trusler mod amerikanske interesser, allierede og venner; og
*afgørende besejre enhver modstander, såfremt afskrækkelse slår fejl.
Den amerikanske militærmagts enestående styrke, og dens faktiske tilstedeværelse, har opretholdt freden i nogle af verdens strategisk vigtigste regioner. Men de trusler og fjender vi står overfor ændrer sig, og det må vores styrker også."


"Angrebene den 11. september var også et angreb på NATO, som NATO selv anerkendte, da det for første gang påkaldte sig selvforsvarsklausulen i artikel V. NATOs centrale opgave - kollektivt forsvar af det transatlantiske forbund af demokratier - bliver stående, men NATO må udvikle nye strukturer og evner til at udfylde denne opgave under nye omstændigheder. NATO må udvikle sin kapacitet til med kort varsel at sende stærkt mobile specialstyrker på slagmarken, hvor der måtte være behov for dem for at besvare en trussel mod noget medlem af alliancen.
Alliancen må være i stand til at handle hvor som helst vores interesser trues, og skabe koalitioner under NATOs eget mandat, såvel som indgå i andre koalitioner med konkrete formål. For at opnå dette må vi

* udvide NATO-medlemskabet til de demokratiske nationer, som er villige og i stand til at dele byrden ved at forsvare og fremme vores fælles interesser
* sikre at NATOs militærstyrker kan yde tilstrækkelige bidrag til krigsførelsen i koalitionens krige
* udvikle planlægningsprocesser som kan sikre at disse bidrag bliver til effektive multinationale kampstyrker
* drage fordel af de store teknologiske og økonomiske muligheder for vores forsvarsudgifter så NATOs militærstyrker kan omdannes, så de kan dominere mulige aggressorer og formindske vores svage punkter
* strømline og øge kommandostrukturernes fleksibilitet, så de kan imødekome nye operative krav og de medfølgende krav om at uddanne, integrere og eksperimentere med nye sammensætninger af styrkerne; og
*opretholde evnen til at arbejde og kæmpe sammen som allierede også når vi gennemfører de nødvendige skridt for at omdanne og modernisere vores styrker.

Hvis det lykkes NATO at gennemføre disse forandringer, vil belønningen blive et partnerskab som er lige så centralt for dets medlemsstaters sikkerhed og interesser som det var under Den kolde krig. Vi vil opretholde et fælles perspektiv på truslerne mod vores samfund og forbedre vores evne til fælles aktion til forsvar for vores nationer og deres interesser. Samtidig hilser vi vores europæiske allieredes bestræbelser på at skabe en større fælles udenrigspolitisk og militær identitet med EU, og vi forpligter os til tætte rådslagninger for at sikre at disse udviklinger går i spænd med NATO. Vi har ikke råd til at miste denne mulighed for bedre at forberede den transatlantiske familie af demokratier på de ufordringer, som vil komme."

"Vi vil tage de nødvendige skridt for at sikre at vores bestræbelser for at opfylde vore globale sikkerhedsforpligtelser og beskytte amerikanere ikke besværes af muligheden af undersøgelser, forhør eller retsforfølgelse fra Den Internationale Straffedomstols (ICC) side, hvis jurisdiktion ikke gælder amerikanere og som vi ikke accepterer."

"Når vi udøver vores ledelse vil vi respektere vore venners og partneres værdier, bedømmelser og interesser. Men vi er fortsat parat til at handle alene når vores interesser og unikke forpligtelser kræver det".

- End -